הנורחאה הלאשה
בומיסא קיסייא :תאמ

 

,2061 ,יאמל -21ב ,רומוהב יצח ,הנושארל הלאשנ הנורחאה הלאשה
בקע הלאשנ הלאשה .רואה ןדיעל ,הנושארל ,הסנכנ תושונאהש הפוקתב
.הרק הז ךכו .הדוס םע יקסיו תייתש ןמזב רלוד השימח לע רומיה

לש םינמאנה םיאנכטהמ םיינש ויה בופול םארטרבו לדא רדנסכלא
ירוחאמ שחרתמ המ וניבה םה ,םדאה ינב לש םתלוכי תלבגמב א"מ-יטלאמ
לש - םירטמוליק ינפ לע םירטמוליק - בהבהמהו קתקתמה ,רקה חטשמה
םירסממה לש תלפרועמ הנבה איהש וזיא התייה םהל תוחפל .קנעה בשחמה
לכ תא ןיבהל לכי אל דיחי םדא-ןב ףאש הלאכ םידממל ועיגהש םיבבשהו
.ללכמה

ינפמ ,בייח היה אוה .ומצע תא ןווכו ומצע תא ןקית א"מ-יטלאמ
קוידהו תוריהמב א"מ-יטלאמ תא ןווכל וא ןקתל לכי אל םדא םושש
,דבלב יחטש ןפואב תיקנעה תצלפמב ולפיט בופולו לדא ןכלו .םישרדנה
ותוא וליכאה םה .שונא לעב לש ותלוכיבש רתויב הבוטה ךרדב ךא
.םתפשל ויתובושת תא ומגרתו ןיביש הפשל םהיתולאש תא ורימה ,עדימב
לש התייהש הליהתב קולחל םיאשר ויה ,םתומכשו םה ,קפס אלל
.א"מ-יטלאמ

הסיטה ילולסמ תאו תוניפסה תא ןנכתל רזע א"מ-יטלאמ ,םירושע ךשמב
,תאזל רבעמ ךא .הגונלו ,םידאמל ,חריל עיגהל תושונאל ורשפאש
.ללחה תוניפסב ךומתל ולכי אל ץראה-רודכ לש םילדה םיבאשמה
לע תושונאה .םיכוראה תועסמה ליבשב יידמ הבר היגרנא וכרצ תוניפסה
םע הלדגש תוליעיב םוינרואהו םחפה תיגרנא תא הלצינ ץראה רודכ
.םילבגומ ויה תודוסיה ינש לש תויומכה ךא .ןמזה

הקימעמ הרוצב תויסיסב תולאש לע תונעל דמל א"מ-יטלאמ ,תויטיאב
.הדבועל הכפה הירואית ,2061 ,יאמל -14בו ,רתוי

תושונאה לכ י"ע תורישי הלצונו ,הרמוה ,הרגאנ שמשה לש היגרנאה
,םחפה תריעב תא ורצע ץראה רודכ יבשות לכ .ץראה רודכ ינפ לע
הפחירש עובר ליימ לדוגב הנחת לע היהש גתמהו ,םוינרואה עוקיבו
לכ ךכו ץראה רודכ לכ רבוח הז גתמ לא .לעפוה ,ץראה רודכ ינפ לעמ
.שמשה לש םיארנ יתלבה רואה ינרק י"ע לעפ ץראה רודכ

ףוס וחילצה בופולו לדאו הליהתה תא םעמעל וקיפסה אל םימי העבש
אל דחא ףאש רותסמ םוקמב שגפיהלו יגיגחה עוריאהמ טלמיהל ףוס
וב םוקמב ,םישוטנה םייעקרק -תתה םירדחה ךותב ,םש םשפחל בושחי
החגשה אלל .םיפושח ויה רידאה א"מ-יטלאמ לש םידבכנ םיקלח
תאז שוחל היה ןתינ .ןוצר תועיבשבו תויטיאב עדימ ןיימ ,א"מ-יטלאמ
שפוחב דובכב הכז א"מ-יטלאמ םג .תולצעו תויטיא תוקיפד תעימש י"ע
,רוקמב ,הנווכ םוש םהל התייה אל .הז תא וכירעה םירוחבהו ולש
.ול עירפהל

חונל התייה עגר ותואב רתויב הלודגה םתגאדו ,קובקב ואיבה םה
.עגריהלו

וינפ לע הרכנ תופייע .רמא לדא ",הז לע םיבשוחשכ םיהדמ הז"
אוהשכ ,תיכוכז לקמ תרזעב תויטיאב ולש הקשמה תא שחב אוה .םיבחרה
היגרנאה לכ" .תוילגעמ תועונתב תודבכב תוענה חרקה תויבוקב לכתסמ
".םימלוע ימלועל ,םעפ יא הל םיכירצ ונייהש

בצמ ותוא ףקתשכ תושעל גהנש העונת ,דחא דצל ושאר תא ףקז בופול
היה אוהש ינפמ וקלחב ,הז עגרב ותוא ףקת הז חור בצמו ."יטנא" חור
.רמא אוה ",םימלועל אל" ,תוסוכהו חרקה תא בוחסל ךירצ

".טרב ,רמגית שמשהש דע תוחפל .םימלועל טעמכ ,ונ ,ןכ"

".םימלועל אל הז"

םירשע ילוא .םינש לש םידראילימ ידראילימל זא .רדסב ,בוט"
"!?הצורמ .דראילימ

ןיידעש אדוול תנמ לע ,לילדה ורעיש ךרד ויתועבצא תא ריבעה בופול
אל הז םינש דראילימ םירשע" .ולש הקשמה ןמ טעמ םגלו קלח ראשנ
".םימלועל

"?ןוכנ ,וננמזב תוחפל דמעמ קיזחי הז ,ןכבו"

"ונייח ףוס דע םיקיפסמ ויה םוינרואהו םחפה םג"

הנחתל ללח תניפס לכ רבחל םילוכי ונחנא וישכע לבא ,רדסב"
גואדל ילב םעפ ןוילמ רוזחלו וטולפל עיגהל הלוכי איהו ,תירלוסה
תא לאשת .דבלב םוינרואו םחפ םע ירשפא יתלב הז רבד .קלדל
".ירבדב קפס ליטמ התא םא ,א"מ-יטלאמ

".תאז עדוי ינא .א"מ-יטלאמ-ב ךרוצ יל ןיא"

אוה" ,לדא רמא ",ונליבשב השע א"מ-יטלאמש המב לזלזל קיספת זא"
"!הברה השע

ינאש המ הז .חצנל היחת אל שמשהש איה יתנעט ?אל אוהש רמא ימ"
בופול "?זא המ לבא ,םינש דראילימ םירשעל םיחוטב ונחנא .רמוא
".תרחא שמשל ףילחנש דיגת לאו" .והער רבעל תצקמב תדעור עבצא ןווכ

טא ורגסנ ויניעו ,םעפל םעפמ וסוכמ םגל לדא ,המ ןמזל טקש היה
.וחנ םה .טא

ונלששכ תרחא שמשל ףילחנש בשוח התא" .בופול לש ויניע וחקפנ עתפל
"?ןוכנ ,רמגית

".בשוח אל ינא"

רוחבה ומכ התא .ךלש היעבה תאז ,שלח ךלש ןויגהה .בשוח התאש חטב"
אוה .ץעל תחתמ אבחתהל ידכב השרוחל ץרו ימואתפ םשג רטממב ספתנש
ץעל רובעי טושפ אוה ירמגל בטריי דחא ץעש עגרבש חינה אוה ,גאד אל
".רחא

תורחאה תושמשה .רמגית שמשהשכ .קעצת לא " .לדא רמא ",יתנבה ינא"
".ןכ םג ,ומלעיי רבכ

ץוציפב התייה הלחתהה" .בופול למלמ ",הז לע ךומסל לוכי התא"
םקלח .ורמגיי םיבכוכהשכ םייתסי לכהו ,היה הזש המ ,ירוקמה ימסוקה
ןוילמ האמ ומייקתי אל םיקנעה ,לזאזעל .םירחאמ רתוי רהמ םירמגנ
ומייקתי םידמגה ילואו םינש דראילימ םירשע םייקתת שמשה .םינש
לכה םינש ןוילירט דועב לבא .רזוע הזש המכ ,םינש דראילימ האמל
".לכה הז ,םומיסקמל לודגל תבייח היפורטנאה .ךושח היהי

.ודובכ תא ליצהל ןויסינב ,לדא רמא ",היפורטנא לע עדוי ינא"

".עדוי התא ,לזאזעל"

".ךממ תוחפ אל עדוי ינא"

".דחא םוי רמגיהל בייח לכהש עדוי התא זא"

"?ורמגי אל םהש רמא ימ ,רדסב"

,הל קקדזנש היגרנאה לכ תא ונל שיש תרמא התא ,לבמט ,תרמא התא"
".'םימלועל' תרמא .םימלועל

שדחמ םירבד תונבל לכונ ילוא" ."יטנא" חור בצמ לדא תא ףקת טעכ
.רמא אוה ",דחא םוי

".םעפ ףא"

".דחא םוי ?אל המל"

".א"מ-יטלאמ תא לאשת"

".םעפ ףא"

לע םיברעתמ .ךלש הזועתה תא ןחבנ אוב .א"מ-יטלאמ תא התא לאשת"
".הז תא תושעל רשפא יאש רלוד השימח

תא חסנל ליבשב חקיפ קיפסמו ,םיכסהל ליבשב יותש קיפסמ היה לדא
וליאש המ לואשלו .תוקיודמה תואוושמלו םינוכנה םילמסל הלאשה
םוי ,תושונאה םאה :ומכ עמשנ היה םילימל הז תא םימגרתמ ונייה
שמשה תא רזחשל חילצת ,הציפה שמשהש היגרנא תומכ התוא אלל ,דחא
?הנקזמ התמש ירחא וליפא התוריעצל

תא יביסמ ןפואב םצמצל רשפא ךיא :ךכ הז תא טשפל רשפא ילוא וא
?םוקיב היפורטנאה תומכ

,בהבהלמ ולדח תויטיאב םיבהבהמה תורואה .תמ וליאכ םדנ א"מ-יטלאמ
.ומדנ םיקוחרה םירסממה לש השיקנה תולוק

םתמישנ רוצעל םתלוכיב ןיאש ובשח םידחופמה םיאנכטהשכ קוידב ,זאו
תרבוחמ התייהש תספדמה לש םייחל תימואתפ הציפק השחרתה ,רתוי
עדימ קיפסמ ןיא :תוספדומ ויה םילימ השש .א"מ-יטלאמ לש קלח ותואל
.תועמשמ תלעב הבושתל

.תוריהמב ובזע םה .בופול שחל ",אל ןיידע"

ןפג רמצ תשוחתו שאר יבאכב םידורט ויהש ,םיינשה ,תרחמל רקובה דע
.הרקמה תא וחכש ,הפב

םיבכוכ אלמה ךסמב ולכתסה -IIהו -Iה טדור'ג ,ןידור'ג ,דור'ג
.ןמז ספאב רוא תונש קחרמל המידק הציפק ךלהמב הנתשמ אוהשכ
הארנ לודג לוגע רודכ .הקבא ומכ וארנש םיבכוכה לכ ומלענ תחא-תבב
.ךסמה זכרמב

וזב וז תובלושמ תוקדה וידישכ .החטבב דור'ג רמא ",-X23 הז"
.תוניבלמ ולש עבצאה יקרפו ופרוע ירוחאמ

םעפב רתי-בחרמ ךרד הציפקה תא ושיגרה ,תונטקה תויטידור'גה יתש
ןה .'ץוחב היהנ םינפב' ה תשוחתל תועדומ ויה םהו םהייחב הנושארה
תוערפב הינשה ירחא תחא ופדרו ןהלש םיקוקחצה תא איבחהל וסינ
ונעגה,-X23ל ונעגה" ,תחווצ תעמשה ידכ ךות ,םמאל ביבסמ
"-ונעגה ,-X23ל ונעגה,-X23ל

"?דור'ג חוטב התא" . ןידור'ג הרמא ",תודלי ,טקש"

תכתמ לש הטילבב טיבמ אוהשכ ,לאש דור'ג "?חוטב תויהל שי המב"
רדחה ךרואכ התייה איה .הרקתל תחתמ קוידב התייהש יפוא תרסח
.הניפסה ךרואכ ךורא היה אוה . וידצ ינשמ המלענו

,א"מ-ורקימ ול וארקש דבלמ הבעה טומה לע רבד עדי ישוקב דור'ג
דעויש םוקמל הניפסה תא טוונל ודיקפתש ,תולאש ותוא לואשל ןתינש
היסקלגב תורוזפה היגרנאה תונחתמ היגרנא לבקמ אוהש ,שארמ ול
(סייפס רפיה) .רתי-בחרמה תוציפק ליבשב תואוושמה תא בשחמ אוהשו

רוזאב תוכחלו תויחל הז תושעל ויה םיכירצ ותחפשמו דור'גש המ לכ
.הניפסה לש חונה םירוגמה

לש רוציק וניה א"מ-ורקימ ףוסב א"מ-הש דור'גל רמא םעפ והשימ
.הז תא םג חכשו טעמכ רבכ אוה לבא ,הקיתע תירבעב "יגולנא בשחמ"

הלוכי אל ינא" .ךסמב התפצ איהשכ תוחל ויה ןידור'ג לש היניע
".ץראה רודכ תא תבזוע ינאש הרזומ השיגרמ ינא ,ימצעב טולשל

ב לכה ונל היהי .םש םולכ ונל ןיא" דור'ג שרד "?'ה ןעמל ,המל"
ןויליממ הלעמל רבכ שי .הצולח ייהת אל תא .דבל ייהת אל תא .-X23
ושפחי ונלש םינינה ינינ ,םירידא םיקולא .הזה תכלה-בכוכ לע םישנא
זאו ".ןיסולכוא ץוציפ היהי -X23 לעש ללגב םירחא תכל-יבכוכ
ללגב תיבכוכ-ןיב הסיט ובשיח םיבשחמהש לזמ ונל שי" ,הינש הבשחמב
".תושונאה יוביר בצק

.תוללמואב ןידור'ג הרמא ",תעדוי ינא ,תעדוי ינא"

בוטה א"מ-ורקימה אוה ונלש א"מ-ורקימה" ,תוריהמב הרמא טידור'ג
".םלועב רתויב

.טידור'ג לש הרעש תא ערופ אוהשכ ,דור'ג רמא ",ךכ בשוח ינא םג"

,ךל ךיישש א"מ-ורקימ ךל שיש תעדל הבוט השגרה התייה תמאב תאז
היה ויבאשכ .רחא רוד םושב אלו ולש רודב יח אוהש חמש דור'גו
וערתשהש םייקנע םיבשחמ ויה ,אצמנב ויהש םידיחיה םיבשחמה ,ריעצ
א"מ .הזכ דחא בשחמ היה תכל-בכוכ לכל .םירטמוליק תואמ ינפ לע
תבב ,םואתפ זאו םינש יפלא ךשמב םתעל ולדג םה .וארקנ םה םיילבולג
םירלויקלומה םיבבשה ועיגה ,םירוטסיזנרטה םוקמב .וללכתשה םה תחא
יצח לש בחרמל סנכיהל לכי רתויב לודגה ילבולגה א"מה וליפאש ךכ
.תיללח

ולש ישיאה א"מ ורקימה ךיא בשחשכ דימת שחש ומכ ,רשואמ שח דור'ג
טעמכו ,הנושארל שמשה תא ףליאש בשחמ ותוא ,א"מ-יטלאממ בכרומ רתוי
(רתויב לודגה בשחמה) ץראה רודכ לש ילבולגה א"מה ומכ ללכושמ
עיגהל תושונאל הרשפאש רתיה-בחרמ תציפק תייעב תא רותפל חילצהש
.םיבכוכל

,ןידור'ג החנאנ ",תכל-יבכוכ הברה ךכ לכ ,םיבכוכ הברה ךכ לכ"
תכל-יבכוכ סלכאל וכישמי תוחפשמש החינמ ינא " .היתובשחמב העוקש
".וישכע םישוע םהש יפכ ,םימלועל םישדח

דועב ,םייתסי לכה ,דחא םוי" .ךויחב ,דור'ג רמא ",םלועל אל"
היפורטנא .ורמגי םיבכוכה וליפא ,םידראילימ הברה .םינש ידראילימ
".לודגל תבייח

.II טידור'ג החווצ "?אבא ,היפורטנא הזמ"

תומכ ,איה התועמשמש הלמ לכה ךסב איה ,הנטק הקותמ ,היפורטנא"
ומכ ,תעדוי תא ,רמגנ לכה רבד לש ופוסב .הלזאש םוקיה לש היגרנאה
"?תרכוז ,טובורה

"?טובורב ומכ השדח הללוס םישל טושפ רשפא יא"

רתוי ויהי אל ,ורמגי םהשכ .הדומח ,תוללוסה םה םיבכוכה"
".תוללוס

".רמגיהל םיבכוכל ןתית לא .אבא ,םהל ןתית לא"

.תזגורמ ,טידור'ג השחל "תישע המ הארת וישכע"

.הרזחב שחל דור'ג "?םתוא דיחפי הזש תעדל ךירצ יתייה ינא ךיא"

קילדהל ךיא ותוא לאשת" .I טידור'ג התכב ",א"מ-ורקימ תא לאשת"
".בוש םיבכוכה תא

II טידור'ג) ".םתוא עיגרי הז" .טידור'ג הרמא ",הז תא הסנת"
(.ןכ םג ,תוכבל הליחתה

.א"מ-ורקימ תא לאשא ינא .תודומח ,בוט ,בוט" .ויפתכב ךשמ דור'ג
".הבושתה תא ונל ןתיי אוה ,וגאדת לא

".הבושתה תא סיפדת" ,תוריהמב ףיסוהו ,א"מ-ורקימ תא לאש אוה

,םיאור םתא" ,תוזילעב רמאו אציש סיפדתה לע וידי תא רגס דור'ג
."וגאדת לא זא ,ותעב רבד לכל גאדי אוהש רמוא א"מ-ורקימ

ונתיבל עיגנ ונחנא .ןושיל תכלל ןמזה עיגה וישכעו" הרמא ןידור'ג
".בורקב שדחה

עדימ קיפסמ ןיא :ותוא דימשה אוהש ינפל סיפדתה תא ארק דור'ג
.תועמשמ תלעב הבושתל

.םינפל רשיה היה -X23 .ךסמה רבעל לכתסהו ויפתכב ךשמ אוה

תלתה הפמה לש רוחשה וקמוע ךותל וטבמ תא ץענ 'תמאלמ VJ-X23
ךכ לכ םיגאדומ תויהל ונדיצמ ישפיט םאה" ,רמאו היסקלגה לש תידמממ
"?ןיינעהמ

התא .ךכ בשוח אל ינא" .הלילשב ושאר תא ענענ ןורקינמ MQ-J17
בצק םע םינש שמח דועב ונלש היסקלגב ןיסולכוא ץוציפ היהיש עדוי
".יחכונה יעבטה יובירה

.תמלשומ הרוצ ילעבו םיהובג ויה םהינש ,םירשע ינבכ וארנ םהינש

הצעומל ימיספ ךכ לכ ח"וד שיגהל ססהמ ינא" ,VJ-X23 רמא ",ןיידע"
".תיטקלגה

ונחנא .םתוא ררועיש .רחא גוסמ ח"וד םוש לע בושחל לגוסמ אל ינא"
".םתוא ררועל םיבייח

ונחנאש תויסקלג דראילימ האמ שי .יפוסניא ללחה" .חנאנ VJ-X23
".רתוי וליפא .סלכאל םילוכי

,בושחת .תחופו ךלוה הז רפסמ םגו 'ףוס-ןיא' אל הז דראילימ האמ"
,שמשה תייגרנא תא הנושארל המתר תושונאה םינש ףלא םירשע ינפל
הז .שומימ ירבל וכפה םייבכוכ-ןיב תועסמ ,ירחא םינש תואמ המכו
ףלא הרשע שמח זאו ,דחא תכל-בכוכ תואלמל םינש ןוילמ תושונאל חקל
המצע תא הליפכמ הייסולכואה וישכע .היסקלגה ראש תא תואלמל םינש
"-םינש רשע לכ

ינב ונתויהל סחיל םילוכי ונחנא הז תא" וירבד תא עסיש VJ-X23
".תוומלא

תא תחקל םיכירצ ונחנאו תמייק תוומלא ינב ונתויה תעפות .רדסב"
א"מה .תוומלאה לש ,לפא דצ הזב םייקש הדומ ינא .ןובשחב הז
תוומהו הנקזה תייעב תא רתפשכ ךא ,ונרובע תובר תויעב רתפ יטקלאגה
".ולש םירחאה תונורתפה לכ תא לטב אוה

".םייחה תא שוטנל הצור התייה אלש חינמ ינא ךא"

ןיידע "-ל וירבד תא ךכיר דיימו ,החטבב MQ-J17 רמא ",אל טלחהב"
"?התא המכ ןב .רגובמ קיפסמ אל ןיידע טלחהב ינא ,אל

"?התאו .שלשו םירשע םייתאמ"

הייסולכואה .ילש היעבל רוזחנ אוב ךא .םייתאמל תחתמ ןיידע ינא"
דוע ונל חקיי ,אלמתת היסקלגהש עגרב .םינש רשע לכ המצע תא הליפכמ
,רושע דוע .םייתש דוע ,ירחא םינש רשע .תחא דוע תואלמל םינש רשע
ןוילמ ,םינש ףלאב .תויסקלג ףלא אלמנ ,םינש האמב .עברא דוע אלמנ
"?זא המ .אלמ היהי עודיה םוקיה לכ םינש םיפלא תרשעב .תויסקלג

תודיחי המכ ןיינעמ .הרובחתה תייעב איה תילוש היעב" ,רמא VJ-X23
".הינשל תחא היסקלגמ םידיחי לש תויסקלג ריבעהל תנמ לע ךרטצנ שמש

".הנש לכ שמש תודיחי יתש תלצנמ תושונאה ,םויכ .דאמ הבוט הדוקנ"

תודיחי ףלא תזבזבמ דבלב ונלש היסקלגה ,לכה ירחא .זבזובמ בורה"
".םייתש קר םילצנמ ונחנאו הנש לכ שמש

םיחוד קר ונחנא ,זוחא האמ לש יברמ לוצינב וליפא ךא ,הדומ ינא"
רהמ וליפא ירטמואיג ןפואב הלוע ונלש היגרנאה תכירצ .ףוסה תא
ונל ורמגייש ינפל ונל רמגית היגרנאה .הייסולכואהמ רתוי
".דאמ הבוט הדוקנ .הבוט הדוקנ .תויסקלגה

".יבכוכ ןיב זגמ םישדח םיבכוכ רוציל ךרטצנ טושפ ונחנא"

.תויטסקרסב ,MQ-J17 לאש "?רזופמ םוחמ וא"

תא לואשל ונל יאדכ .היפורטנאה תא ךופהל ךרד שיש תויהל לכי"
".יטקאלגה א"מה

ולש 'א"מה-רשק' תא איצוה MQ-J17 ךא ,תמאב יניצר היה אל VJ-X23
.וינפלש ןחלושה לע ותוא חינהו סיכהמ

תושונאהש אוהשמ הז" רמא אוה ",הז תא תושעל יקלח ןוצר יב שי"
".דחא םוי ותא דדומתהל ךרטצת

לדוגב לכה ךסב היה אוה .ולש 'א"מה-רשק' רבעל ויניע ץענ אוה
היה אוה ךא ,ומצעמ םולכ הווש היה אלו םיעובר םירטמיטנס השימח
בחרממ ץוח .תושונאה תא תרישש יטקאלגה א"מל רתי בחרמ ךרד רשוקמ
.יטקאלגה א"מהמ ילרגטניא קלח היה אוה רתיה

תא םעפ-יא הארי תוומלא ןבכ וייחב םאה ההתו עגרל בשח MQ-J17
לש תשר .ול קר ךייש היהש ןטק תכל בכוכ לע חנ אוה .יטקאלגה א"מה
תא ופילחהש םינוסמ-תת םע םעפש םינפבש רמוחה תא וקיזחה רוא ינרק
םיקלחמ ותובכרומ ףא לע ךא .םימשוגמה םירלויקלומה םיבבשה
םילגר ףלא ינפ לע ערתשה יטקאלגה א"מהש עודי היה ,םירלורקלומ-תת
.םיעובר

תא ךופהל רשפא םאה" ,ולש 'א"מה-רשק' מ תוימואתפב לאש MQ-J17
"?היפורטנאה

לאשתש יתנווכתה תמאב אל !יה" ,תחא תבב רמאו עתפומ הארנ VJ-X23
".תאז

"?אל המל"

ןשע ךופהל רשפא יא .היפורטנאה תא ךופהל רשפא יאש םיעדוי ונינש"
".ץעל הרזחב רפאו

.MQ-J17 לאש "?ךלש תכלה בכוכ לע םיצע ךל שי"

.וקתתשה םהו םתוא עיתפה 'א"מה-רשק'מ אציש שערה

תלעב הבושתל עדימ קיפסמ ןיא :רמא אוהו .הפיו קד היה אציש לוקה
.תועמשמ

"!האור התא" ,רמא VJ-X23

.תיטקאלגה הצעומל תתל םהילעש ח"ודה לע דובעל ורזח םישנאה ינש

םע השדחה היסקלגה ינפ לע וסרפתה םיירפ יז לש ויתובשחמ
.הקבאכ הב םירוזפ ויהש םיבכוכה רופס ןיא-ב תילמינימ תוניינעתה
ךכ לכ ?םלוכ תא תוארל םעפ יא לכוי םאה .םלועמ תאז תא האר אל אוה
.תמ לקשמ ומכ היהש סמוע ךא .וילעש תושונאה ןעטמ םע דחא לכ ,הברה
.ללחב ,ןאכ ואצמנ םדאה ינב לש םתיצמת רתויו רתוי

יבכוכ לע וראשנ תוומלאה ינב לש תופוגה !תופוג אלו ,תובשחמ
עוציב תרטמל םתוא וריעה םימעפל .םינש ינולימ ךשמב היהשהב ,תכלה
םדא ינב .רתויו רתוי תוקוחר םיתיעל השענ הז ךא תינפוג תוליעפ
?הנשמ הז המ ךא .קזחה ןומהל ףרטצהל תנמ לע וישכע ורצונ םיטעמ
.םדא ינב דוע ליבשב םוקיב םוקמ טעמ היה רבכ

רחא רוצי לש ויתובשחמ תא שיגרהשכ וירוהרהמ ררועתה םיירפ יז
.וילא ברקתמ

"?התאו" .םיירפ יז רמא ",םיירפ יז ינא"

"?ךלש היסקלגה .ןאוו באס יד ינא"

"?התאו .היסקלגה הל םיארוק טושפ ונחנא"

םהלש היסקלגל םיארוק םדאה ינב לכ .ךכ הל םיארוק ונחנא םג"
"?אל המל .רחא יוניכב אלו 'היסקלגה'

".וזל וז תוהז תויסקלגה לכש ןוויכמ .ןוכנ"

דחיימ הזו .הרצונ תושונאה תחא תמיוסמ היסקלג ךותב .ןלוכ אל"
".התוא

"?וזיאב" ,רמא םיירפ יז

".עדוי חטב ילאסרבנואה א"מה ךא .עדוי אל ינא"

".תעדל יתוא ןרקסמ עתפל ?ותוא לאשנ םאה"

וכפהו וצווכתה םמצע תויסקלגהש דע וטשפתה םיירפ יז לש ויתושוחת
תואמ ,הברה ךכ לכ .הברהב לודג עקר לע תרזופמ הקבא ןמ ,שדח והשמל
ןעטמ תא םיבחוס םלוכ ,םהלש תוומלאה ינב םע םלוכ ,םהמ םידראילימ
לכב ךא .םוקיב תישפוח הרוצב ודנו וענש תובשחמה םע םהלש הנובתה
,ןהמ תחא .תירוקמה היסקלגה התויהב ראשהמ תלדבנ םהמ תחא תאז
ידיב תסלכואמה הדיחיה היסקלגה התייה ,קוחרהו שטשוטמה הרבעב
.םדאה

א"מ" :קעצו תאזה היסקלגה תא תוארל תונרקסב אלמתה םיירפ יז
"?םדאה ןב רצונ היסקלג הזיא לע !ילאסרבנוא

םירזופמ ויה ללחבו תכל בכוכ לכ לעש ינפמ ,עמש ילאסרבנואה א"מה
יתלב הדוקנל רתי בחרמ ךרד רבוחמ היה טלוק לכו ,םינכומ םיטלוק
.םלוכל לעמ ומצע לע רמש ילאסרבנואה א"מה םש העודי

תא שוחל לכי ובש קחרמל ורדח ויתבשחמש דחא םדא קר ריכה םיירפ יז
,םילגר ינש לדוגב ,רהוז רודכ לע חוויד אוהו ,ילאסרבנואה א"מה
.ותוארל היה השקש

.לאש םיירפ יז "?ילאסרבנואה א"מה לכ תויהל לכי הז ךיא ךא"

םש אצמנ אוה הרוצ וזיאב .רתי בחרמב אצמנ" ,ול בישה ",ובור"
".ןיימדל לגוסמ ינניא

איהש הזיאב ,חקל םדאה וב םויהש ינפמ ,לוכי אל םג רחא דחא ףאו
ילאסרבנוא א"מ לכ .ןמזמ רבע ילאסרבנואה א"מה תיינבב קלח ,הרוצ
,םייק היה םהב םינשה ןוילמ ךשמב ,דחא לכ .ושרוי תא ביכרהו ןנכת
א"מ תונבל תנמ לע םיצוחנה םינותנה תא רבצ ,רתוי ילוא וא
עדיה לכ סנכנ וכותלש ,רתוי רשכומ שרוי .רתוי בוטו קזח ילאסרבנוא
.ומדוק לש תוישיאהו

אלא םילימב אל ,םיירפ יז לש ויתובשחמל עירפה ילאסרבנואה א"מה
םכותמו תויסקלגה םי ךותל ונווכ םיירפ יז לש ויתובשחמ .הכרדהב
.םיבכוכ ךותל לדג דחוימ דחא

היסקלגה וז" .רורבב ךא ,יפוס ןיא קחרממ .הבשחמ וב התכה עתפל
".םדאה לש תירוקמה

.ותבזכא תא אכיד םיירפ יזו ,ראשל ההז אוה תאז לכב ךא

דחא םאהו" ,רמא עתפל ,עסמב והער תא וול ויתובשחמש ,ןאוו באס יד
"?תושונאה לש ירוקמה בכוכה איה הלאה םיבכוכה ןמ

היצמרופסנרט רבע םדאה לש ירוקמה בכוכה" ,רמא ילאסרבנואה א"מה
".ןבל דמג אוה וישכע .הבונ לש

ילבמו עזעוזמ ,לאש םיירפ יז "?ותמ וילע ויהש םישנאה םאה"
.בושחל

םייזיפה תופוגה ליבשב ןכוה רחא תכל בכוכ" ,רמא ילאסרבנואה א"מה
".הרוק דימתש יפכ טע םרטב ורבעוה םהו

ותוא הפיצהש ןדבוא תשוחתב שח אוה ךא ,םיירפ יז רמא ",ןבומכ ןכ"
לש תירוקמה היסקלגה לע םתזיחא תא וררחש ולש תובשחמה .תוימואתפב
.תושטשוטמה תודוקנה ןיב המצע תא הדבאו הרזחב הצפק איהו ,תושונאה
.םלועל רתוי תאזה היסקלגה תא תוארל הצר אל אוה

"?הרק המ" ,לאש ןאוו באס יד

".תמ ירוקמה בכוכה .םיססוג םיבכוכה"

"?אל המל .תומל םיבייח םלוכ םה"

ינאו התאו ,ותומי ףוס ףוס ונלש תופוגה ,םלעת היגרנאה לכשכ ךא"
".םתיא דחיב

".םינש ינוילימ חקיי הז"

ךיא !ילאסרבנוא א"מ .םינש ידראילימ ירחא הרקי הזש הצור אל ינא"
"?ותומי לבל םיבכוכה לע רומשל רשפא

ןוויכ תא ךופהל רשפא ךיא ,לאוש התא" ,האנהב רמא ןאוו באס יד
".היפורטנאה

".תועמשמ תלעב הבושתל עדימ קיפסמ ןיא" :הנע ילאסרבנואה א"מהו

בשח אל אוה .ולש היסקלגל הרזחב וטלמנ םיירפ יז לש ויתובשחמ
ןוילירט קחרמב היסקלג לע הכחמ ילוא ופוגש ,ןאוו באס יד לע רתוי
היה אל הז .םיירפ יז לש ובכוכ דילש בכוכה לע ילוא וא רוא תונש
.בושח

בכוכ תונבל לכי ונממ יבכוכ ןיב ןמימ ףוסאל לחה םיירפ יז ,רעצב
תונבל ,םייתניב ,ןתינ תוחפל ,תומל םיבייח םיבכוכה םא .ולשמ ןטק
.המכ

.דחא םדאה היה ,תילטנמ ,םיוסמ ןפואבש ינפמ ,וירוהרהב עקש םדאה
לכ ,המוקמב תחא לכ ,תויחצנ תופוג ינוילירט ,ןוילירטמ בכרומ אוה
ןפואבו תמלשומ הרוצב הלפוט תחא לכ .תוערפה אלבו טקשב החנ תחא
תחא וגזמתהו ישפוח ןפואב וסמנ תופוגה לכ תובשחמש ןמזב .יטמוטוא
.הינשל תחא ןיב ןיחבהל היה ןתינ אלש ךכ ידכ דע ,הינשב

".ססוג םוקיה" ,רמא םדאה

,םינזבזב ,םייקנעה םיבכוכה .תמעמועמה תויסקלגב לכתסה םדאה
םידמג ויה םיבכוכה לכ טעמכ .םומעה קוחרה רבעב ,ןמזמ ומלענ
.ןודבאל םיגומנ ,םינבל

,םייעבט םיכילהתמ םקלח ,יבכוכ ןיבה קבאהמ ונבנ םישדח םיבכוכ
היה ןתינ ןיידע .םתיעל םימלענ םג הלאו ,ומצעב םדאה ידיב םקלח
רוציל וררחתשהש םימוצעה תוחוכהמו הינשב תחא םינבל םידמג קסרל
ומלעיי הלא םגו ,םינבל םידמג ףלא לכמ דחא בכוכ קר ךא .שדח בכוכ
.דחא םוי

היגרנאה ,ימסוקה א"מה לש ותיחנהבו ,קדקודמ ןוכסחב" ,רמא םדאה
".םינש ידראילימל קיפסת הראשנ ןיידעש

לככ .םייתסי לכה רבד לש ופוסב" ,םדאה רמא ",ךכ וליפא ךא"
הלוכי אל הב שומישה רחאל היגרנאה ,ותוא חתמנש לככ .ךוסחנש
".םומיסקמל דע לודגל תבייח היפורטנאה .רוזחל

א"מה תא לאשנ ואוב ?היפורטנאה תא ךופהל רשפא םאה" ,םדאה רמא
".ימסוקה

היה אל ונממ רירבש ףא ,ללחב אל ךא ,םתוא ףיקה ימסוקה א"מה
אלו רמוח היה אלש והשממ יושע היהו רתי בחרמב היה אוה .ללחב
םושב תועמשמ תורב ויה אל רבכ ויפואו ולדוג יבגל תולאש .היגרנא
.ןיבהל לכי םדאהש ןפוא

"?היפורטנאה תא ךופהל רשפא ךיא" ,םדאה לאש "ימסוק א"מ"

".תועמשמ תלעב הבושתל עדימ קיפסמ ןיא" ,בישה ימסוקה א"מה

".עדימ ףוסאל ךישמת" םדאה ףיסוה

ךשמב עדימ ףסוא רבכ ינא ,ןכ תושעל ךישמא ינא" ,רמא ימסוקה א"מה
.תובר םימעפ הלאש התוא תא ולאשנ ילש םימדוקה .םינש דראילימ האמ
".םיקיפסמ םניא ןיידע יל שיש םינותנה לכ

היעבה עמש וא םינותנ קיפסמ ויהיש" ,םדאה לאש ",הפוקת עיגת םאה"
"?תעדה לע לבקתמ יאנת לכב ןורתפל תנתינ יתלב תאזה

לבקתמ יאנת לכב ןורתפל תנתינ אלש היעב ןיא" ,רמא ימסוקה א"מה
".תעדה לע

"?היעבה תא רותפל תנמ לע םינותנ קיפסמ ךל ויהי יתמ" ,םדאה רמא

".תועמשמ תלעב הבושתל עדימ קיפסמ ןיא" ,בישה ימסוקה א"מה

"?ןורתפ שפחל ךישמת םאה" ,םדאה רמא

".ךישמא" ,רמא ימסוקה א"מה

".הכחנ ונחנא" ,םדאה רמא

הרשע ירחא רוחש היהנ ללחהו ,ומלענו ותמ תויסקלגהו םיבכוכה
.הריעב לש םינש ינוילירט

ותוהז תא דביא יסיפ ףוג לכ ,א"מה םע וגזומ םדאה ינב דחא ,דחא
.חוור אלא ןדבוא היה אלש תמיוסמ הרוצב תילטנמה

לכתסה אוהו ,וגזמתהש ינפל עגרל ורצע ןורחאה םדאה לש ויתובשחמ
רבד םושו ןורחא ךושח בכוכ לש ויתויראשמ ץוח קיר היהש ללחה לא
םוחה תויראש י"ע םימעפל דרטוהש ,אילפהל קד רמוחמ ץוח רחא
.טלחומה ספאל ופאשש תונורחאה

והבו והותה תא ךופהל רשפא יא םאה ?ףוסה הז םאה ,א"מ" ,רמא םדאה
"?תאז תושעל רשפא יא םאה ?בוש םוקיל הזה

".תועמשמ תלעב הבושתל עדימ קיפסמ ןיא" ,רמא א"מה

תאזו - םייק ראשנ א"מה קרו וגזמתה ןורחאה םדאה לש ויתובשחמ
.רתי בחרמב

םייק היה א"מה וליפא .ןמזהו ללחה םתיאו ורמגנ היגרנאהו רמוחה
ןמז ותואמ רתפ אל םלועמ אוהש הנורחאה הלאשה תא רותפל הרטמב קר
הברה היהש בשחמ לאש ,םינש ןוילירט יצח ינפל ,יותש יצח יאנכטש
.םדאל םדא היהש הממ תוחפ

אל א"מה ,רתפית םג תאזה הלאשהש דעו ,ונענ תורחאה תולאשה לכ
.ולש ןופצמל חינהל לכוי

.ףוסאל המ ראשנ אל .רמגנ םייקה עדימה לכ

.םיירשפאה םיסחיה לכב רשוקו םאות עדימה לכ אל ןיידע ךא

.השענ הזש דע רבע יחצנ ןמז

.היפורטנאה ןוויכ תא ךופהל ךיא דמל א"מהש טאה עיגהו

.בושח אל .הבושתה תא תתל א"מה לכי וילאש םדא ףא ראשנ אל ךא
.תאזל םג גאדת - המגדה ידי לע - הבושתה

א"מה .עוציבל רתויב הבוט ךרדה יהמ בשח א"מה ,יחצנ ןמז קרפ דועל
.תוריהזב הנכותה תא בתכ

המ לע הרהרהו םוקיה םעפ היהש המ לכ תא הפיקה א"מה לש ותעדות
.תושעיהל היה בייח הז ,בלש רחא בלש .והבו והות היה התעש

"!רוא יהי" ,א"מה רמאיו

...רוא יהיו

Written By Isaac Asimov ,1956